czwartek, 5 Sierpień, 2021
pluken
Home / Wiadomości / Ukraiński parlament uchwalił ustawę o Najwyższym Sądzie Antykorupcyjnym
Фото: Вадим Чуприна/commons.wikimedia.org
Фото: Вадим Чуприна/commons.wikimedia.org

Ukraiński parlament uchwalił ustawę o Najwyższym Sądzie Antykorupcyjnym

Share Button

7 czerwca Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w drugim czytaniu projekt ustawy o Najwyższym Sądzie Antykorupcyjnym. Ustawę poparło 315 deputowanych.

Ustawa określa zasady organizacji i działania Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego (NSA), specjalne wymagania co do sędziów i zasady ich działalności, a także zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska sędziowskie.

Ustawa wskazuje NSA jako „działający ciągle wyspecjalizowany sąd w systemie sądowniczym Ukrainy, zadaniem którego jest prowadzenie działalności sądowniczej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz procedur sądowych w celu ochrony osób, społeczeństwa i państwa przed działaniami korupcyjnymi i związanymi z nimi przestępstwami oraz kontroli sądowej w ramach postępowań przedsądowych, z zachowaniem praw i swobód obywatelskich”.

Jurysdykcją NSA jest objęte całe terytorium Ukrainy, a postępowania mają być prowadzone w związku z przestępstwami popełnionymi z odpowiednich artykułów Kodeksu Kryminalnego Ukrainy, dotyczących karania za przestępstwa korupcyjne. Realizowane mają być procedury sądowe pierwszej instancji i apelacyjne w składzie trzech sędziów.

Ustawa wskazuje także specjalne wymagania co do sędziów, którzy mogą obejmować posady w ramach NSA. Kandydaci muszą odpowiadać specjalnym wymaganiom, w tym mieć stać pracy na stanowisku sędziowskim co najmniej 5 lat, posiadać stopień naukowy i staż pracy naukowej w zakresie nauk prawniczych co najmniej przez 7 lat, jak również doświadczenie pracy w adwokaturze przez co najmniej 7 lat.

Dla celów zachowania najwyższych standardów jeśli chodzi o kandydatury na sędziów NSA na mocy zapisów ustawy ma zostać utworzona również Społeczna Rada Ekspertów Międzynarodowych, której zadaniem będzie ocena kandydatów stanowiska sędziowskie. Kandydatami do Rady mogą być zarówno obywatele Ukrainy jak i cudzoziemcy posiadający odpowiednie kwalifikacje profesjonalne i moralne, jak również doświadczenie w działaniach mających na celu zwalczanie korupcji.

Uchwalenie ustawy było jednym z wymogów co do przekazania Ukrainie kolejnej transzy pomocy finansowej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Parlament Europejski. W PE w przyszłym tygodniu planowane jest głosowanie nad przekazaniem Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 1 mld euro.

Na podstawie: rada.gov.ua, ukrinform.ua

Share Button

Czytaj również

Fot. twitter.com/_6BPD

Spadochroniarze na Ukrainie: XVI zmiana w ramach JMTG-Ukraine

Od 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Budowania Pokoju w Jaworowie k. Lwowa jest realizowana misja …